Bulletin

Tiráž

Acupunctura Bohemo Slovaca - informační a odborný časopis České lékařské společnosti České lékařské společnosti J.E.Purkyně a Slovenskej spoločnosti akupunktúry Slovenskej lekárskej spoločsnosti.
 • Produkce: Grifart, spol. s. r.o., Haasova 37a, 616 00 Brno
 • Redakční rada: MUDr. Petr Sedláček / vedoucí redaktor/ (CZ), MUDr. Alena Ondrejkovičová, PhD / zástupce vedoucího redaktora / (SK), MUDr. Ladislav Fildán (CZ), MUDr. Milan Stránecký (CZ), MUDr. Alena Ĺuptáková (SK), PhDr. Zuzana Mravíková (SK), MUDr. Karol Hollý (SK), MUDr. Gabriel Petrovics (SK)
Adresa redakce ČR: MUDr. Ladislav Fildán, Ordinace léčby bolesti a akupunktury, Tyršova 56, 612 00 Brno
Adresa redakce SR: MUDr. Alena Ondrejkovičová, PhD., poliklinika, Mýtna 5, 811 007 Bratislava

Časopis vychází 4x ročně. Příspěvek za časopis je pro členy ČLAS ČLS JEP 200 Kč ročně a pro členy  SAS SLS  200 Sk ročně.
Pro potřebu ČLAS ČLS JEP  a SSA SLS  

ISSN 1335-5627
 
Pokyny Autorům
Časopis "Acupunctura Bohemoslovaca" je odborný časopis ČLAS a SLAS, který se zabývá akupunkturní problematikou (diagnostika v akupunktuře, tělová akupunktura, mikrosystémy, EAV, integrace akupunktury do moderní medicíny aj.) Redakce přijímá příspěvky v češtině nebo slovenštině a vyhrazuje si právo provést drobné stylistické úpravy, event. zkrátit rukopis.
Práce zasílejte na disketě 3,5" nejlépe ve formátu Word nebo a ve dvou exemplářích na papíře. Disketu označte nálepkou s jménem souboru a označením použitého textového editoru (formátu). Disketa musí být naformátována na počítači typu IBM/PC s hustotou zápisu nejlépe 1,44 MB. Obrázky dodávejte také na disketě, nejlépe ve formátu BMP, event. TIF nebo PCX.

Stylistické pokyny:
Při psaní práce nepoužívejte žádné odsazování ani speciální formátování odstavce, klávesu ENTER používejte výhradně při ukončení odstavce (nikoliv na ukončení řádku, jak jste zvyklí z psacího stroje). Rozlišujte l (písmeno malé el) a 1 (jednička), rozlišujte O (velké O) a 0 (nula). Zkratky používejte jen vyjímečně, vždy je vysvětlete při prvním výskytu zkracovaného slova. Nepoužívejte zkratky v názvu práce ani v souhrnu.
 
Formální členění původní (originální) práce:
 1. Autor (autoři) - jména a příjmění všech autorů včetně titulů a vědeckých hodností, pracoviště jednotlivých autorů, název práce v češtině (slovenštině) a v angličtině.
 2. Souhrn (v češtině) a Summary (v angličtině) v rozsahu nejvýše 15 řádků. Pokud nejste schopni si souhrn přeložit do angličtiny, uděláme to za Vás.
 3. Klíčová slova (Key words) v češtině a v angličtině (nejvýše 4 - 8).
 4. Úvod: o co v práci jde, co chce autor prokázat.
 5. Metodika: sestava pacientů určitých parametrů, použité akupunkturní postupy a jejich detailní popis, u kasuistik je vhodné zpracovat diagnosu dle evropské i čínské (tradiční) medicíny.
 6. Výsledky: statistické zhodnocení, rozbor kasuistik.
 7. Diskuse: zobecnění výsledků, úvahy pro a proti, srovnání s literaturou.
 8.  Závěr: k čemu autor dospěl.
 9. Literatura: citace článku (autoři, název citace, název zdroje-časopisu, číslo, ročník, strany), knihy (autoři, název knihy, event. název kapitoly, místo vydání, nakladatel, rok vydání, strany).
 10. Kontakt na autora (adresa vč. PSČ, telefon, fax, e-mail).
Uspořádání literatury je abecední podle příjmení autora (ev.dalších autorů). V textu jsou odkazy na literaturu uváděny příjměním autora a rokem vydání práce, při více pracích jednoho autora v jednom roce rozlišujte písmeny malé abecedy. Má-li práce více než dva autory, uvádí se pouze první a zkratka "et al." V seznamu literatury se užívá plné formy citací: příjmení a zkratky jmen všech autorů, plný název a případně podnázev práce v jazyku originálu, rok, ročník, stránkový rozsah, u monografií místo vydání, vydavatel, rok vydání a stránkový rozsah.
Vyhýbejte se odkazům na abstrakta. Tzv. nepublikovaná pozorování a osobní informace nemají být používána jako reference v seznamu literatury. Zmínka o psaném, ne však ústním sdělení, může být umístěna v závorkách v textu. Podobně, v závorkách, může být referováno o sdělení "v tisku" (práce do tisku přijatá, avšak dosud nepublikovaná). Informace o pracích zaslaných do redakce, ale ještě nepřijatých, je možné citovat jako "nepublikovaná sdělení" v závorkách.Při formální úpravě citací jednotlivých typů dokumentů se řiďte uvedenými příklady:
Původní článek (primární publikace v časopisu) Novák J. Akupunktura v léčbě bolestí páteře. Acupunctura Bohemo Slovaca. 1999 : 1 : 8 - 10
Článek v supplementu časopisu
Novák J. Akupunktura v léčbě bolestí páteře. Acupunctura Bohemo Slovaca (Abstract). Europ J. Physiol (Pflugres archiv) 1999 : 125 (Suppl) : R 66
Monografie (kniha)
Novák J. Učebnice akupunktury. Praha: Avicenum, l998 : 355
Kapitola v knize
Novák J. Akupunktura v léčbě bolestí páteře. In : Novák J. Učebnice akupunktury. Praha: Avicenum, 1998: 288 - 294
Článek ve sborníku
Novák J. Akupunktura v léčbě bolestí páteře. In: XVIII. Congressus Acupuncturae Bohemiae et Slovacae - abstrakta: Praha, 1998: 55 - 59
Grantové zdroje: Oznámení o grantové podpoře uvádějte vždy na konci článku (před adresou a seznamem literatury).
Práci je možno doplnit tabulkami a obrazovou dokumentací ve formě grafů, schémat, vzorců, obrázků a černobílých diapozitivů nebo fotografií (použití barevné dokumentace - fotografií - je třeba konzultovat s redakcí). Tyto přílohy připojte volně na konec rukopisu v pořadí podle odkazů v textu. Nadpis tabulky se píše přímo nad tabulku, u ostatních se nadpisy a legendy píší na samostatný list. Obrazová dokumentace musí být přiložena v dokonalém provedení - originály, a nikoli xerokopie pérových nebo polotónových předloh, fotografie buď v diapozitivu, nebo na papíře. Všechny předlohy je třeba na zadní straně opatřit jménem prvního autora, zkratkou nadpisu práce, číslem stránky rukopisu, k níž se příloha vztahuje, a číslem, pod kterým je zmíněna v textu a pod kterým je uveden průvodní text. V textu označte místo, kam má být příloha zařazena, čtverečkem s označením přílohy (např. obr. 1). Totéž označení umístěte do závorky v textu.
Práce zasílejte na adresu: MUDr. Milan Kantorek, ordinace TRN a akupunktury, poliklinika Viniční 235, 615 00 Brno nebo elektronickou cestou, e-mail: kantorek@sky.cz.
 

Pokyny Inzerentům

Kromě odborných článků a statí plánujeme možnost inzercí firem, podnikajících v oblasti akupunktury (přístroje, pomůcky, léky atd.) a příbuzných oborech.
Domníváme se, že je i pro Vás výhodné, aby se informace o Vašich výrobcích a aktivitách cíleně dostaly k příslušným odborným lékařům. Současně uvítáme, když budete své výrobky a aktivity prezentovat odborným článkem, nejlépe ve spolupráci s lékařem. Rádi takový odborný článek otiskneme.
Objednávku na inzerci zašlete laskavě na adresu: MUDr. Milan Kantorek, ordinace TRN a akupunktury, poliklinika Viniční 235, 615 00 Brno. Objednávka musí obsahovat: kdo objednává, jeho IČO, DIČ, adresa, bankovní účet, cena dle ceníku, text inzerátu (nejlépe v rámečku), razítko, podpis
Níže uvádíme orientační ceník placené inzerce. Formální a stylistické pokyny viz "Pokyny autorům"

Orientační ceník:
Formát výška (mm) šířka (mm) cena
1/1 spad (celá strana) 260 175 8 000,-
1/2 125 175 4 000,-
1/3 260 55 2 500,-
1/3 85 175 2 500,-
1/4 125 85 2 000,-
1/4 95 115 2 000,-
1/4 60 175 2 000,-

Příplatek za umístění inzerátu na druhé a třetí straně obálky činí 20%, na čtvrté straně obálky (vyjímečně) činí 40%. Ceny jsou kalkulovány pro černobílý tisk. Příplatek za barvu, grafiku apod. dle kalkulací tiskárny a po dohodě s ní.
Pro čtenáře časopisu hodláme umožnit řádkovou inzerci (prodej a nákup přístrojů, kontakty, informace apod.) v ceně 4 Kč/úhoz. Předpokládáme, že jeden řádek bude obsahovat 41 úhozů.